Startside Hjem Bakgrunn Kulturstriden Språkhistorie Medieutvikling Nasjonalromantikken Minibiografier

tilbake.PNGhjem3.PNGneste.PNGlenke.gif

Ordforklaringer

Historisk bakgrunn


Historisk_Bakgrunn._KVN.jpeg
Eidsvoll 1814, Eidsvollsforsamlingen

Vi bruker begrepet «romantikk» om en spesiell periode i europeisk litteratur fra slutten av 1700- tallet til midten av 1800- tallet. Romantikken brøt fram i Europa i kjølvannet av Den Franske revolusjonen og under Napoleonskrigene. Opplysningstiden på 1700-tallet var antiautoritær, vitenskapsorientert, optimistisk og hadde stor tro på menneskets intelligens. Slagordene var frihet, likhet og brorskap.
Førromantiske tendenser viste seg både i Frankrike, England og Tyskland under opplysningstiden, blant annet under inntrykk av Jean- Jacques Rousseau og Montesquieu. Den sveitsiskfødte, franske revolusjonsteoretikeren Jean- Jacques Rousseau var sentral i opplysningstiden, men bidro sterkt til å forberede grunnen for romantikken med sine frihetsideer, sin vektlegging av følelsenes rett og ved sin naturoppfatning.
Wergeland._Historisk_bakgrunn.jpg
Henrik Wergeland
visste_du_at_boble.PNG


rn
I 1814 fikk Norge sin egen grunnlov, som blir undertegnet av Riksforsamlingens menn på Eidsvoll 17.mai. Dette betydde slutten på fire hundre års dansk herredømme, og selv om Norge senere i 1814 gikk i union med Sverige, rokket ikke dette ved Norges grunnlov og landets selvstendighet. Det første barnetoget gikk i 1870, og jentene fikk først være med i 1889.

Wergeland var en sterk forkjemper for 17.mai feiringen. I arbeidet med å bygge opp landet oppstod det etter hvert flere spørsmål som fedrelandsforkjemperne måtte ta stilling til; hvordan skulle Norge finne sin egen identitet? Skal man fortsatt skrive og snakke dansk? På bakgrunn av dette danner det seg to grupper som har forskjellige meninger. Det dannes en høyre, og en venstre romantikk.
rammehist.bakgr..PNG
Venstreromantikk
Venstreromantikken var politisk radikal og inspirert av den franske revolusjonen i 1789 og undertrykte folks frihetskamper mot stormaktenei Europa i første del av 1800- tallet. Venstreromantikken haddeen drøm om et bedre samfunn,der friheten skulle råde. De var republikanere, og de kritiserte de eneveldige kongedømmene rundt om i Europa. I England var det særlig lyrikerne Lord Byronog Percy B. Shelley, i Frankrike romanforfatteren Victor Hugo og i Norge Henrik Wergeland som var den fremste representanten for denne retningen.

Kristiansand_domkirke._Kvn.jpeg
Domkirken i Kristiansand
Høyreromantikk
Høyreromantikken var politisk konservativ og uttrykteen lengsel bort fra hverdagen, til det uberørte ogopprinnelige. Høyreromantikken dyrket barndommen,for barnet levde i en tilstand av uskyld før det bleødelagt av sivilisasjonen. Den vendte blikket motmenneskehetens barndom, da menneskene levdemer i pakt med naturen. I Norge var Johan Sebastian Welhaven den mest kjente representanten for denne retningen. De førromantiske tendensene kom til fullutfoldelse i romantikken ved overgangen mellom 1700-tallet og 1800-tallet, først i England og Tyskland, og dernest i resten av Europa.

neste.PNGhjem3.PNGtilbake.PNG